Warunki

logo konkursu

XII Ogólnopolski otwarty studencki konkurs architektoniczny

Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

pod patronatem:

 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej

Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

patronatem honorowym SARP O/Kraków

przy współpracy z firmami:

 logo

vitra

 600px-AGC_Logo.svg
 fagerhult_blue  rigips logo  Untitled-2

Warunki konkursu:

 

 1. Organizator

Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej wraz z firmami: T3 Atelier, AGC Europe, Fagerhult, Rigips oraz Fundacją AP KunstArt Fund.

 1. Cel konkursu

Celem konkursu jest podkreślenie związków teorii z praktyką poprzez wykorzystanie dostępnych, obecnych na rynku produktów współczesnego designu wysokiej jakości w nadawaniu wnętrzu jego unikalnego charakteru. Podkreślenie wagi spojrzenia na projekt wnętrza jako kompleksowej całości, począwszy od jego kształtu przestrzennego, materiału i kolorystyki, a także warunków oraz efektów oświetlenia po elementy wyposażenia – meble oraz oświetlenie. Przykłady wzornictwa postrzegane będą nie tylko jako elementy niezbędne funkcjonalnie, ale także jako przedmioty użytkowe – uzupełniające, intrygujące, inspirujące – wzbogacające jego wystrój.

 

 1. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest aranżacja wnętrza dekoracyjnego: zainspirowanego wybranym dziełem sztuki lub/i z zastosowaniem mebli firmy Vitra szkła architektonicznego firmy AGC, oświetlenia firmy Fagerhult, a także suchych tynków firmy Rigips. Podstawowym kryterium oceny i wyboru będzie wydobycie efektów oświetlenia we wnętrzu oraz twórcze wykorzystanie inspiracji dziełem sztuki, a także zastosowanie produktów w projekcie.

 

 1. Formuła konkursu

Formuła otwarta – Prace nagrodzone jury wybiera spośród prac studentów Wydziałów Architektury i Wydziałów Architektury Wnętrz oraz kierunków pokrewnych zgłoszonych do konkursu.

 

 1. Nagrody

Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK za najciekawsze wykorzystanie światła dziennego we wnętrzu oraz za stworzenie unikalnej koncepcji przy umiejętnym wykorzystaniu produktów katalogowych.

 Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK – za wysokie walory estetyczne koncepcji

 

Nagrody sponsorów przyznawane w kategoriach:

Mebel:

Nagroda za najlepsze wykorzystanie mebla, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

Szkło:

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła dekoracyjnego, przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie.

Oświetlenie:

Nagroda za najlepsze sztuczne oświetlenie wnętrza, przyznawana przez firmę Fagerhult za najlepsze wykorzystanie oświetlenia w projekcie.

Dzieło sztuki:

Nagroda za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki, przyznawana przez Fundację AP KunstArt Fund za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki w projekcie.

Nagroda za najlepsze ukształtowanie ścian i sufitów, przyznawana przez firmę Rigips za najlepsze wykorzystanie systemów suchych tynków i sufitów podwieszanych firmy Rigips w projekcie.

Nagrody przyznaje Jury konkursu. Nagrody sponsorów będą przyznawane przez pełny skład jury spośród prac nominowanych przez przedstawicieli podmiotów sponsorujących. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach Jury może przyznać pozaregulaminowe nagrody i wyróżnienia, bądź nie przyznać wszystkich nagród regulaminowych. Jury przyznaje nagrody w zależności od poziomu zgłoszonych prac i zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych ustaleń. Nagrody Prorektora ds. Studenckich PK oraz Dziekana Wydziału Architektury przyznawane są spośród wszystkich złożonych na konkurs projektów.

 

 1. Warunki formalne

W konkursie mogą brać udział i ubiegać się o nagrody studenci Wydziałów Architektury i Wydziałów Architektury Wnętrz (lub takich kierunków studiów oraz studiów pokrewnych) z całej Polski. Prace winny być przygotowane przez jednego autora. Można zgłaszać prace indywidualne wykonywane podczas kursów akademickich pod opieką prowadzących lub w ramach działalności kół naukowych.

 

 1. Warunki techniczne

Projekt konkursowy należy przedstawić na maksymalnie 4 planszach o wymiarach 50 cm na 70 cm w układzie pionowym zapisanych w formacie pdf w rozdzielczości 200dpi oraz formacie jpg o wielkości 1417 x 1984 (odpowiada to rozmiarowi 50 x 70 cm w rozdzielczości ekranowej).

 • Co najmniej jedna plansza powinna przedstawiać zgodną z autorską ideą koncepcję funkcjonalno-przestrzenną wnętrza
 • Jedno lub więcej z wybranych spośród poniższych zagadnień można przedstawiać szczegółowo na oddzielnych planszach:

a). oświetlenie, b). wyposażenie wnętrza w meble c). wykończenie szkłem dekoracyjnym, d) ukształtowanie ścian lub sufitów lub e). powiązanie aranżacji wnętrza z wybranym dziełem sztuki.

 

Sztuka jest ważnym elementem naszego życia i nieraz nierozłączną częścią przestrzeni w jakiej się znajdujemy. Praca architekta lub projektanta wnętrz bywa mocno powiązana z użyciem dzieł sztuki lub bezpośrednią współpracą z artystami. Zachęcamy, aby wykorzystać sztukę wizualną, jako inspirację do stworzenia niepowtarzalnego wnętrza, kreatywnie inspirowanego dziełem sztuki. Obiekt może być wykorzystany jako inspiracja do stworzenia formy, oświetlenia, schematu kolorystycznego czy zbudowania nastroju wnętrza.

 

Dzieła, którymi uczestnicy mogą się inspirować powinny być zaczerpnięte z powszechnie dostępnej domeny publicznej (tj. dzieła sztuki, których autorskie prawa majątkowe wygasają z upływem 70 lat od śmierci twórcy (art. 36 Prawa autorskiego))

Prace tworzone przez uczestników konkursu, powinny stanowić utwory inspirowane w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. powinny powstać w wyniku inspiracji istniejącym dziełem sztuki i zawierać własne elementy twórcze uczestników konkursu.

Uczestnicy konkursu wskazują dzieła sztuki, które stanowiły inspirację dla stworzenia pracy konkursowej umieszczając na planszy oryginał dzieła oraz informację o autorze, roku powstania i źródle, z jakiego dzieło zostało zaczerpnięte.

 

Technika opracowania plansz jest dowolna, ale winna być czytelna, pozwalająca na jednoznaczne odczytanie projektu. Plansze powinny być opatrzone numerem kodowym składającym się z 6 cyfr wybranym przez autora. Kartę do odkodowania numeru należy złożyć wraz z pracą konkursową w zapieczętowanej kopercie lub w oddzielnej wiadomości na podany adres email.

 

Istnieją 2 możliwości złożenia projektu – nadesłanie na adres Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego wydrukowanych plansz wraz z CD zawierającym ich cyfrową reprezentację oraz z zapieczętowaną kopertą zawierającą rozkodowanie numeru kodowego lub przesłanie elektronicznej wersji na adres: konkurs.wnetrze.swiatlo.cien@gmail.com.

 

 1. Ogłoszenie konkursu i zgłoszenia

 

Ogłoszenie Konkursu nastąpi 30.11.2020 r., w formie ogłoszeń na stronach www.pk.edu.pl.

 

Zgłoszenia uczestników dla prac startujących w konkursie będą przyjmowane w sekretariacie Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego przy ul. Podchorążych 1 w dniach od 30.11.2020 r. do 10.06.2021 r. w godzinach od 10:00 – 12:00 osobiście, bądź pocztą na adres: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 012 628 20 22.

 

 

Zgłoszenie odbywa się na podstawie złożonego w sekretariacie lub przesłanego pocztą elektroniczną na adres konkurs.wnetrze.swiatlo.cien@gmail.com wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Szczegółowe warunki konkursu dostępne będą w formie elektronicznej na stronie wsc.pk.edu.pl po ogłoszeniu konkursu. Materiały do projektowania można znaleźć na następujących stronach internetowych:

 

www.vitra.com

www.agc-yourglass.com

www.fagerhult.com/pl

www.rigips.pl

 

 1. Warunki konsultacji prac przez ekspertów drogą internetową:

 

Istnieje możliwość skonsultowania zaproponowanych rozwiązań technicznych z ekspertami podczas przygotowania pracy

Prace przesyłane do konsultacji powinny:

- zawierać czytelny zapis graficzny koncepcji w rzucie w skali 1:100 oraz na rozwinięciach lub perspektywach obrazujących położenie w trzecim wymiarze,

- rozmieszczenie dobranych elementów oświetlenia, wyposażenia oraz szkła,

- rodzaj zaproponowanego przez autora oświetlenia, wyposażenia, czy też szkła,

- być zapisane w formacie PDF,

- zawierać imię i nazwisko autora, adres email oraz nr telefonu do kontaktu.

 

Należy je nadsyłać w terminie: 14.12.2020 – 31.05.2021 na podane poniżej adresy poczty internetowej.

 

Mebel:

jan.toton@t3atelier.com

Szkło architektoniczne:

alina.bukowska@eu.agc.com

Oświetlenie:

Rafal.Szpakiewicz@fagerhult.pl

Systemy Rigips:

rafal.spyrka@saint-gobain.com

 

Projekty będą konsultowane w kolejności zgłoszeń w terminie nie dłuższym niż 10 dni od nadesłania kompletnego zgłoszenia.

 

 1. Terminarz konkursu

Ogłoszenie konkursu:                                30.11.2020 r.

Termin zgłoszenia udziału:                       30.11.2020 r. – 10.06.2020 r.

Termin składania prac:                              10.06.2021 r. godz. 10:30 – 11:15

W siedzibie KKŚM  lub pocztą na adres: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków. Decyduje data przyjęcia poczty przez kancelarię PK lub sekretariat, nie później niż 10.06.2020 r. lub poprzez pocztę elektroniczną – przesłane na adres: konkurs.wnetrze.swiatlo.cien@gmail.com

Posiedzenie Jury:                                       16.06.2021 godz. 17:00

Ogłoszenie wyników:                                 23.06.2020 godz. 18:00

połączone z wernisażem wystawy prac konkursowych odbędzie się stacjonarnie lub zdalnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej

Wystawa SARP:                                        29.06.2021 godz.  18:00 (wtorek)

Pl. Szczepański, Kraków odbędzie się stacjonarnie lub zdalnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej

 

11. Temat

TEMAT: „Izolacja – stan, wybór, konieczność”

Tematem zadania projektowego jest aranżacja przestrzenno-funkcjonalna wybranego wnętrza architektonicznego- w połączeniu ze strefą wejściową, ogrodem, przestrzenią publiczną, małą architekturą, roślinnością z wykorzystaniem zadanych produktów lub/i inspirowana wybranym dziełem sztuki.

Wydarzenia roku 2020 sprawiły, że musieliśmy stawić czoła nowym wyzwaniom, redefiniować pojęcia, którymi potocznie się posługujemy, przez co powstał nowy kod znaczeniowy. Słowo izolacja, które dotąd kojarzyło się z pozbawieniem wolności w wyniku odbywania kary lub dobrowolnym odosobnieniem we własnej pustelni zyskało nowe znaczenie. Każdy z nas w pewnym sensie stał się współczesnym eremitą, a przestrzeń która dotąd stanowiła dla nas dom stała się miejscem izolacji, eksponując bezlitośnie wszystkie jej niedogodności i dobrodziejstwa.

Tegoroczny temat wiodący projektu aranżacji wnętrza może być dowolną interpretacją koncepcji izolacji – upamiętnieniem wydarzeń związanych z pandemią, wyrażeniem pustki, jaką odczuwamy w odosobnieniu, przestrzenią przystosowaną do zachowania reżimu sanitarnego, a także dowolną interpretacją stanu ducha, potrzeb fizycznych i psychicznych związanych ze stanem izolacji, również tej dobrowolnej.

 

Kryteria oceny:

-        oryginalność odpowiedzi na temat wiodący,

-        zastosowanie zasad kompozycji architektonicznej i plastycznej dla uzyskania założonego charakteru wnętrza,

-        umiejętność prawidłowej aranżacji funkcjonalnej wnętrza,

-        potraktowanie wnętrza jako nieodzownej części sekwencji postrzegania architektury – przestrzeń otaczająca budynek, bryła budowli, przestrzeń wewnątrz budynku,

-        podkreślenie związków teorii z praktyką poprzez wykorzystanie dostępnych, obecnych na rynku produktów współczesnego designu wysokiej jakości w nadawaniu wnętrzu jego unikalnego charakteru,

-        twórcze wykorzystanie dzieła sztuki wizualnej jako inspiracji dla kreacji architektonicznej,

-        zastosowanie elementów kompozycji zgodnych ze współczesnymi trendami i wiodącą technologią.

 

Należy użyć co najmniej jednego z produktów firmy Vitra, AGC, Fagerhult, Rigips lub wprowadzić inspirację dziełem sztuki.

 

Przedmiotem opracowania jest hall wejściowy do budynku (do wyboru):

a) hall wejściowy do wnętrza usługowego bądź użyteczności publicznej: galerii (sztuki, przedmiotów użytkowych) lub niewielkiej sali wielofunkcyjnej (teatr, kino, wykład etc.), wnętrza ekskluzywnego handlu,

b) biurowego, związanego z jedną firmą, bądź wieloma, może być to biuro co-workingowe.

c) mieszkaniowego z apartamentami;

lub wnętrze

d) pawilonu w przestrzeni publicznej – placu lub parku.

Strefa wejściowa może stanowić formę dziedzińca wewnętrznego (patio), można wyposażyć ją w wewnętrzny ogród zamknięty dachem, bądź pod gołym niebem. We wszystkich tematach należy przewidzieć punkt recepcyjno-informacyjny oraz węzeł sanitarny, a także szatnię (forma dopasowana do sposobu użytkowania wnętrza) oraz miejsce izolacji. Projekt należy opracować w skali 1:100.

 

Należy:

-        Odpowiedzieć na założenie kompozycyjne zawarte w temacie.

-        Zaproponować interesujące rozwiązanie przestrzenne.

-        Zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość powiązań funkcjonalnych oraz odpowiednie powierzchnie pomieszczeń, wielkości ciągów komunikacyjnych oraz wymiary i rozmieszczenie urządzeń sanitarnych oraz mebli, umiejscowienie pionów wentylacyjnych i instalacyjnych, a także relacje pomiędzy wnętrzem i przestrzenią zewnętrzną.

-        Zwrócić szczególną uwagę na rolę elementów wyposażenia wnętrza oraz jego oświetlenia stosując wybrane rozwiązania dostępne na rynku (meble z oferty firmy Vitra, oświetlenie firmy Fagerhult, szkło AGC, suche tynki i sufity podwieszane firmy Rigips i/lub wykorzystać inspirację dziełem sztuki).

-        Należy zaprojektować oświetlenie sztuczne (symbole opraw bez doboru rodzaju lampy, lub stosując oświetlenie sztuczne producenta przedstawić kartę katalogową).

Merytoryczna zawartość pracy powinna być zgodna z poniższym opisem:

Prezentacja pracy winna zawierać:

1.         W części opisowej (zamieszczonej na planszy lub w formie odrębnego opracowania):

-           określenie przedmiotu projektu,

-           dane charakteryzujące program,

-           zwięzły opis autorskiej idei.

 

2.         W części graficznej:

-           czytelną informację o autorskiej idei architektonicznej projektu z pokazaniem kontekstu przestrzennego,

-           rzut w skali 1:100 (zakres w zależności od wybranego tematu),

-           co najmniej jeden przekrój z widokiem pokazującym rozwinięcie ścian wnętrza w skali 1:100,

-           wybrany fragment rzutu lub widoku oddający charakter wnętrza w skali 1:25,

-           przedstawienie przestrzenne: aksonometria lub perspektywy obrazujące efekty świetlne (kolorystyczne) uzyskane za pomocą zastosowanego oświetlenia,

-           opcjonalnie: schematyczne przedstawienie miejsca aranżowanego wnętrza w budynku dla pokazania jego relacji ze strefą zewnętrzną, rzut sufitu.

 

3.           W części graficznej pokazującej wybrane elementy (opcjonalnie):

-           oryginał dzieła sztuki oraz informację o autorze, roku powstania i źródle, z jakiego dzieło zostało zaczerpnięte,

-           na przynajmniej jednym rysunku powinien się znaleźć przedstawiony w sposób graficzny: typ oraz lokalizacja oświetlenia, mebli, szkła architektonicznego, i/lub płyt gipsowo-kartonowych,

-           zestawienie i opis oświetlenia wnętrza i strefy zewnętrznej, umeblowania, szkła lub płyt gipsowo-kartonowych użytych w projekcie

-          opis zastosowanych rozwiązań technicznych dotyczących technologii materiałowych, multimedialnych oraz sterowania.

4. Zapis plansz projektu oraz opisu, karty zgłoszeniowej oraz karty kodowej w formie plików pdf i jpg na nośniku cyfrowym (lub przekazany w formie elektronicznej).

5. Karta kodowa – w zapieczętowanej kopercie kod oraz imię i nazwisko autora lub kopia formularza zgłoszeniowego z naniesionym numerem kodowym (lub w formie elektronicznej).